20181001 092022 Large 20181001 113646 Large 20181001 113903 Large 20181001 112610 Large 20181001 114139 Large

විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ උපදෙස් පරිදි කළුතර දිස්ත්‍රික් ජාතික විශ්‍රාම දින සැමරුම 2018 උළෙලට සමගාමීව මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වයස අවුරුදු 100 ඉක්ම වූ විශ්‍රාමික ඩී.එල්.බී.පෙරේරා මහතාගේ නිවසට අද 2018.10.01 දින ගිය සුවිශේෂි අවස්ථාව... මේ අවස්ථාව සඳහා මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් සමන්තිකා පී ලියනගේ මැතිනිය, ගණකාධිකාරි එච්.පී.මධුවන්ති මහත්මිය හා විශ්‍රාම වැටුප් නිලධාරින් හා කාර්යාලයේ නිලධාරින් සහභාගී වුහ.

 

News & Events

24
Jul2018
කළුතර දිස්ත්‍රික් ජාතික විශ්‍රාම දින සැමරුම 2018

කළුතර දිස්ත්‍රික් ජාතික විශ්‍රාම දින සැමරුම 2018

විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ උපදෙස් පරිදි කළුතර දිස්ත්‍රික්...

20
Jul2018

මිල්ලනිය ප්‍රාදේශිය සාහිත්‍ය උළෙල 2018

මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය හා මිල්ලනිය සංස්කෘතික...

Scroll To Top